مهر استوانه ایی
آثارشناسی گنج

مهر استوانه ایی باستانی مخصوص برای نقش برجسته

برای ایجاد نقش بر روی گل در دوران باستان زمانی که از گل نوشته استفاده می شد از مهر هایی […]