چاه
آثارشناسی گنج

چاه در دفینه یابی

نظر اول : در طول تاریخ، در دیواره های چاه ها، با عجله یک ورودی می ساختند و دفینه را […]