نقطه زن پالسی "نوماد"
دستگاه های پالسی

نقطه زن پالسی “نوماد”

دارای عمق کاوش ۶متر. فلزیابی مناسب برای یافتن اهداف بزرگ در عمق زیاد است. از این فلزیاب نیز مانند سایر […]