نقطه زن پالسی تریجر ایکس.ار
دستگاه های تصویری

نقطه زن پالسی تریجر ایکس.ار

دی.تی.ای با ۸متر عمق.دارای مد تمام فلزات جهت کاوش و مجهز به ولوم ست اتوماتیک جهت تنظیم برد.مجهز به دو […]