ا ملک قلاع
آثارشناسی گنج

قلعه ملک بهمن روستای شاهاندشت آمل

قلعه شاهاندشت به “ملکه قلاع”، “ملکه خلاء” و “ملک بهمن” مشهور است این قلعه از قلعه‌های عظیم البرز و ایران […]