مسکوکات هخامنشی
آثارشناسی گنج

انواع مسکوکات و سکه های هخامنشیان

مسکوکات هخامنشی به سه نوع متفاوت تقسیم گردیده: 1-مسکوکات ایران مرکزی: سیمین به نام سیکل یا شکل و زرین به […]