قبرستان باستانی شواز
آثارشناسی گنج

قبرستان باستانی شواز یزد

قبرستان شواز یکی از قبرستان های عجیب و تاریخی ایران است . این گورستان دارای قبرهایی با سنگ های عمودی […]