آثارشناسی گنج

علامت نهنگ در دفینه یابی

یکی از نشانه هایی است که به ندرت از آن به عنوان نشانه گنج استفاده شده است. اگر نهنگ تنها […]