علامت شتر در گنج یابی
آثارشناسی گنج

علامت شتر در گنج یابی

شتر در حال راه رفتن یعنی مال جلوتر است. شتر ایستاده یعنی گنج همانجاست . اگر شتر بار داشته باشد […]