آلیاژ طلا
آثارشناسی گنج

آلیاژ طلا چگونه ترکیب می شود؟

طلا و نقره به هر نسبتی با یكدیگر با یكدیگر تشكیل آلیاژ می‌دهند. هرگاه درچنین آلیاژی 60 – 50 در […]