قبرستانهایی با سنگ قبرهای عمودی و مرتفع
آثارشناسی گنج

قبرستانهایی با سنگ قبرهای عمودی و مرتفع

در زمان های گذشته ، یکی از رایج ترین نوع قبرستان ها ، آنهایی بودند که سنگ قبرهایشان به شکل […]