شاهین در گنج یابی
آثارشناسی گنج

عقاب یا شاهین در گنج یابی

عقاب یا شاهین، درنده می باشد، قابلیت دیدش پیشرفت کرده است. صیدش را گرفته، لای پایش گذاشته و می خورد. […]