سیستم نقطه زن پالس دیجیتالی "پی.یو300"
دستگاه های پالسی

سیستم نقطه زن پالس دیجیتالی “پی.یو300”

محصول امریکا با ۳متر عمق کاوش. قابلیت کشف سکه ها و فلزات ریز و درشت در عمق دو تا سه […]