سیستم نقطه زن تصویری "بی.ار-رویال انالیزر"
دستگاه های تصویری

سیستم نقطه زن تصویری “بی.ار-رویال انالیزر”

محصول امریکا با ۳۵متر عمق نفوذ و ۱۸متر عمق مفید جهت فلزات مدفون. سیستمی قوی، سبک، راحت و چریکی جهت […]