سیستم طلایاب شش کاره "کووینری اماف"
دستگاه های تصویری

سیستم طلایاب شش کاره “کووینری اماف”

دارای شعاع عملکرد ردیابی ۲۵۰۰متر و عمق نفوذ ۷۰متر و عمق مفید نقطه زنی اسکنر جهت فلزات ۲۵متر و عملکرد […]