سیستم راداری اردی 1000
دستگاه های تصویری

سیستم راداری اردی 1000

سیستم کارکرد رادار نفوذی الکترومغناطیس با هسته ی کربن (GPR-C). دارای تصویرسازی به صورت تک بعدی و 2 بعدی از […]