دستگاه های تصویری

سیستم دوگانه GPR-PI لکراتیوپرو

(هم تصویری هم پالسی) اکسکلوسیو شرکت وایتس انگلیس،LVE لندن. با ۱۰ متر عمق.نقطه یابی دقیق با تفکیک طلا و نمایش […]