دستگاه های تصویری

سیستم دوگانه “مگاتک پروایکس نیو2017”

محصول انگلیس با شعاع عملکرد ۲۰۰۰متر و عمق نفوذ ۲۵متر. سیستمی کامل دارای قدرت پردازش سریع و همزمان قابلیت ردگیری […]