سیستم دوگانه ردیاب و اسکنر "ترمواسکن-مدل FS2008"
دستگاه های ردیاب

سیستم دوگانه ردیاب و اسکنر “ترمواسکن-مدل FS2008”

محصول شرکت OKM المان با 2500 مترمربع شعاع اسکن و ابعاد 50متر در 50 متر اسکن برداری شعاعی تا عمق […]