سیستم "تیرکس"
دستگاه های پالسی

سیستم “تیرکس”

محصول امریکا با عمق کاوش ۶متر. (فرستنده گیرنده) یک سیستم جدید کشف فلز است. این عمدتا برای تشخیص اشیاء فلزی […]