سیستم تصویری "گان اسکن"
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری “گان اسکن”

محصول کره با 9متر عمق کاوش.اخرین مدل تکنولوژی سال 2010 و سیستم کارکرد رادار الکترومغناطیس مگنت.وسیله ای کوچک با قابلیت […]