سیستم تصویری "تری.دی گلدمبایل"
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری “تری.دی گلدمبایل”

محصول المان با ۱۸متر عمق. اسکنر قوی با تصویر سه بعدی و شبیه سازی خوب هدف در صفحه مبایل. انالیز […]