سیستم تصویری امفادپرو
دستگاه های تصویری

سیستم تصویری امفادپرو

محصول دی.تی.ای المان با ۱۲متر عمق کاوش. سیستم کارکرد امواج مغناطیسی با طیف بلند VLF. دارای نرم افزار 3 بعدی […]