سازنده تخت جمشید
آثارشناسی گنج

معمار و طراح اصلی تخت جمشید

براساس خشت نوشته‌ها و سنگ‌نوشته‌های کشف‌شده در تخت جمشید، نام اصلی آن پارسه است. این نوشته‌ها که روی دیوار تچد […]