غار دستکند
آثارشناسی گنج

کافر کلی چیست ؟

غار های دستکند (کافرکلی ) روستای آب اسک: این دخمه ها در شمال جاده هراز و در مجاورت رودخانه هراز […]