ردیاب دی.ان1000
دستگاه های ردیاب

ردیاب دی.ان1000

ردیابی یونی عالی با شعاع ۱۰۰۰متر و عمق ۱۰متر.طلا از جمله فلزاتی است که بعد از سپری شدن مدت زمانی […]