دستگاه های ردیاب

ردیاب دیجیتال لکترا-5 NEW

ردیاب دیجیتال لکترا-5 NEW شرکت الکترونیک امریکا با ۱۵۰۰ متر قدرت شعاع زنی و ۱۲ متر عمق.ردیابی قدرتمند در ردیابی […]