ردیاب ایونیک دی.سی.اچ85
دستگاه های ردیاب

ردیاب ایونیک دی.سی.اچ85

ردیابی با شعاع عملکرد حدود ۵۰۰متر و عمق ۸متر. میتوان این ردیاب را در ردیف ردیاب های آیونیک طبقه بندی […]