تونل دفینه
آثارشناسی گنج

تونل های باستانی و هواکش دفینه

در زمان های گذشته تونلها کاربرد گوناگونی داشتند.مثل تونلی که منتهی به دفینه می شود تونلهایی که راه مخفی قلعه […]