آثارشناسی گنج

چگونگی جست وجوی بقایای ادامه دیوار گرگان در خراسان شمالی

دیوار دفاعی گرگان موجب بررسی سازه های دفاعی شمال خراسان توسط باستان شناسان ایرانی و انگلیسی شد. به گزارش خبرگزاری […]