دفینه های قنات
آثارشناسی گنج

دفینه قنات ها

در ایران باستان بدلیل نبود بانک تمامی اموال و سکه های افراد دفن می شده است و برای آن نسخه […]