nomad
دستگاه های پالسی

نقطه زن پالسی “نوماد”

دارای عمق کاوش ۶متر. فلزیابی مناسب برای یافتن اهداف بزرگ در عمق زیاد است. از این فلزیاب نیز مانند سایر […]