ایزی راد
دستگاه های تصویری

سیستم جی.پی.آر ایزی راد

عمق کاوش ۲۰متر. استفاده از سیستم های جی پی آر در بررسی  و کاوش خاک برای اهداف صنعتی و نظامی […]