خمره خالی
آثارشناسی گنج

خمره های ذخیره گندم

در بسیا ی از موارد دوستان عکس میفرستند و میگویند در فلان قلعه خمره های بزرگی پیدا کردند که خالی […]