دودکش جن در گنج یابی
آثارشناسی گنج

دودکش جن در دفینه یابی

یکی از آثاری که در طبیعت به شکل طبیعی قرار دارد دودکش جن می باشد.این دودکش ها پدیده های طبیعی […]