خاکستر
آثارشناسی گنج

نشانه خاکستر در آثارشناسی دفینه

آیا وجود خاکستر در حفاری نشانه دفینه می باشد . خاکستر نماد یک «پایان » است. ماده ای است ماندگار […]