پیام رسانی در قدیم
آثارشناسی گنج

انتقال پیام در دوران باستان

در گذشته های دور دوندگان مسئولیت حمل و انتقال پیام های فرمانروایان و اشخاص مهم را بر عهده داشته اند. […]