برج های انتقال پیام در زمان هخامنشیان
آثارشناسی گنج

برج های انتقال پیام در زمان هخامنشیان

در دوران داریوش کبیربرجهایی در سر تا سر پادشاهی هخامنشی ساخته شد که در آنها در این برجها سوراخهایی وجود […]