" اسکن مستر دوال DUAL2008 "
دستگاه های ردیاب

” اسکن مستر دوال DUAL2008 “

سیستم ردیاب و شش پراپ ” اسکن مستر دوال DUAL2008 ” شعاع عملکرد 500متر و عمق کاوش 5 متر.سیستم کارکرد […]