ابیاب "دبلیو.اف202پرو"
دستگاه های ردیاب

ابیاب “دبلیو.اف202پرو”

این سیستم بصورت فرستنده و گیرنده امواج بوده و مجهز به مکانیسم سنجش جستجوی سریع و تشخیص ابهای زیرسطحی میباشد.نرم […]