ابیاب "آکووا"
دستگاه های ردیاب

ابیاب “آکووا”

با ۲۰۰متر عمق و ۱۰۰متر شعاع کاوش. سیستم تعیین مسیر و نقطه مرکز ابهای زیرزمینی. تشخیص و شناسایی سفره ها […]