آتشدان زرتشتی
آثارشناسی گنج

آتشدان زرتشتیان

  آتشدان ظرف خاصی است که در آن آتش روشن کرده واسپند و کندر و صندل و بخور بر آتش […]